UGOVOR O PRODAJI ZEMLJIŠTA

 

Zaključen dana  __________ godine  u __________ između:

1.  ________________ iz ________________, ul. _______________ (dalje: Prodavac) i

2. ________________ iz _________________, ul. _______________ (dalje:  Kupac)

 

Član 1

 

Prodavac prodaje Kupcu zemljište upisano u ZKUL br. _______ KO _______________, koje je označeno kao:

- kp.br. ___________ "Luka" njiva III klase u površini od _____ m2,

- kp.br. ___________ "Luka" njiva II klase u površini od _____ m2,

uz pravo službenosti puta za prolaz i prevoz u širini od ______ m, koji ide severnim delom parcela, koje su u svojini Prodavca i označene su kao kp.br. ___________ i ____________ upisane u ZKUL br. ______ KO _____________ u korist zemljišta označenog kao kp.br. ______________ i ______________, kao povlasnog dobra, za cenu od ______________ (slovima: ______________) dinara.

 

Član 2

 

Kupac kupuje zemljište iz člana 1 ovog ugovora sa pravom službenosti, u korist kupljenog zemljišta, kao povlasnog dobra preko zemljišta označenog kao kp.br. _______________ i ______________ kao poslužnog dobra, za kupoprodajnu cenu u iznosu od ________________ (slovima: ______________) dinara.

 

Član 3

 

Prodavac potvrđuje da je primio celokupan iznos kupoprodajne cene.

 

Član 4

 

Prodavac pristaje da se bez njegove posebne saglasnosti i prisustva, a na osnovu ovog ugovora, izvrši uknjižba prava svojine na zemljištu koje je predmet ovog ugovora i prava službenosti iz člana 1 ovog ugovora.

 

Član 5

 

Prodavac se obavezuje da Kupcu preda u posed navedene nepokretnosti i dozvoli pravo vršenja službenosti puta odmah nakon potpisivanja ovog ugovora.

 

Član 6

 

Ugovorne strane su se sporazumele da troškovi vezani za ovaj ugovor, kao i porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti padaju na teret obe strane u jednakim iznosima.

 

Član 7

 

Za sve eventualne sporove koji nastanu iz ovog ugovora nadležan je ______________ sud u ______________.

 

 

Član 8

 

Ovaj ugovor je sačinjen u ________ istovetnih primeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po ________ primerak.

 

 

KUPAC                                                                                                                                 PRODAVAC

_____________                                                                                                                  ______________